Կայքը ստեղծվել է 29/01/2013թ.:
Կայքի նպատակն է այցելուներին տեղեկացնել համակարգչային նորոություների մասին:ԿԱՅՔԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ

Ñêà÷àòü øàáëîíû äëÿ Þêîç. Êðàñèâûé äèçàéí äëÿ ñàéòîâ.